دانش بومی

دانش بومی مجموعه ای از فرهنگ ، عقاید ، آداب و رسوم ، ارزش ها و تجارب مردم هر منطقه می باشد که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل گشته است. مجموعه این دانش ها در اقوام و مناطق مختلف ثروتی بی کران است که از طریق آزمون و خطا به دانشی علمی و عملی بی بدیل تبدیل گشته است. ایران از غنی ترین کشورهای جهان در بحث دانش بومی می باشد ولکن بهره وری از این دانش در کشور ایران به شکل اصولی و برنامه ریزی شده بر اساس پتانسیل ها و ظرفیت های موجود به درستی صورت نگرفته است.

پروژه های

تصویر پروفایل سعید مجرد