یک پروژه متنی عالی

این پروژه هم همین جوری به نظرم رسید ساده است ولی چون خودم درست کردم ارزش مند

پروژه های

تصویر پروفایل AliRazavi

برچسب های پروژه

graph matn tarahinov.in text

 

Comments