پروفسور سمیعی

پروفسور سمیعی

پروفسور سمیعی: من درایران چیزهای عجیبی دیدم ….! کسی بوسه ی فرانسوی بلد نیست….! اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد……! از رز هلندی هم خبری نیست…..! اینجا عشق یعنی….! به خاطر چشم های دوروبرت…..! معشوقت را فقط از پشت گوشی بوسیده باشی……..! دوست داشتن یعنی کلاس گذاشتن برای همدیگر…! مهربانی ات را می گذارند به […]